Vedtægter for Hovedstadens Privatskoler, Filipskolen og Jakobskolen

 

§ 1. Navn og beliggenhed

Skolernes navne er Hovedstadens Privatskoler, Filipskolen og Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen beliggende henholdsvis Amager Strandvej 124 A, 2300 København S. og J. M. Thielesvej 3 A, 1961 Frederiksberg C. 

§ 2. Skolernes art

Hovedstadens Privatskoler er privatejede kristne friskoler, der har til formål at drive friskole fra 0. - 9. klasse og skolefritidsordning med tilskud fra staten i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser.

§ 3. Grundlag

Skolerne bygger sin virksomhed på den tro:

 1. at hele Bibelen er troværdig, fordi den er inspireret af Gud. Bibelen er således grundlaget for kristentro, - lære og - liv.
 2. at den evangelisk lutherske lære, som den udtrykkes i Den danske Folkekirkes nuværende bekendelsesskrifter, er et sandt udtryk for, hvad Gud har åbenbaret til frelse for mennesker.

§ 4. Formål

Skolernes formål er:

 1. at fastholde det kristne livs - og menneskesyn i undervisning og opdragelse for at opmuntre eleverne til at leve som kristne.
 2. at formidle almennyttige kundskaber, kompetencer og arbejdsmetoder gennem en solid undervisning af en velkvalificeret lærerstab. Dette skal ske således, at den enkelte elevs evner udfordres fuldt ud og en alsidig udvikling fremmes.
 3. at virke for at fremme elevernes ansvarlighed over for den enkelte og helheden, samt at fremme deres evner til at vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet og opøve deres ansvarsbevidsthed over for mennesket og den skabte verden, så de bliver bedst muligt rustede til at tage positivt og aktivt del i det demokratiske danske samfund.
 4. at virke under trygge forhold, der præges af orden, tillid, ærlighed, åbenhed og gensidig respekt – både for det enkelte barns værdighed og for opstillede normer og krav.

§ 5. Arbejdsform og indhold

 1. Der undervises i de almindelige skolefag.  Kristendomskundskab og kreativitet prioriteres højt
 2. Det tilstræbes, at undervisningen varetages af kristne lærere, der ønsker at leve deres kristne tro ud i livet.
 3. Undervisningen tilrettelægges så vidt muligt med hensyntagen til det enkelte barns muligheder, således at indlæringen bliver optimal for eleven
 4. Det tilstræbes i øvrigt at skabe et miljø på skolen, som giver størst mulig omsorg og tryghed for den enkelte elev, og som gør eleverne i stand til at indgå i et fællesskab. Dette søges blandt andet opnået ved en tæt kontakt mellem forældre og skole.

§ 6. Elevoptagelse

Alle forældre, der ved barnets indmeldelse er indforstået med, at skolerne drives og undervisningen gives efter ovenstående principper, jvf. §§ 3, 4 og 5 kan få deres barn optaget, evt. efter prøve/prøvetid hvis der er ledige pladser.

§ 7. Tilsyn og ansvar

 1. Bestyrelsen er skolernes øverste myndighed. Bestyrelsen kan delegere kompetence til skolebestyrelserne. Den enkelte skoleleder har det daglige pædagogiske og admini­strative ansvar under ansvar for bestyrelsen.
 2. Skolernes økonomi hviler på offentlige tilskud efter gældende lov samt forældrebetaling og gaver.
 3. Det offentliges tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk samt undervisningspligtens opfyldelse, herunder også elevernes forsømmelser, varetages af en til­synsførende for hver skole, der vælges af forældrene og indberet­tes/godkendes efter gældende regler.

§ 8. Skolernes bestyrelse

 1. Bestyrelsen er fælles for begge skoler og består af 5-7 perso­ner, hvoraf 1 person udpeges af Luthersk Mission, Kirkegårdsvej 21, 2300 København S eller afdelingsstyrelsen for Luthersk Mission i København.Bestyrelsen fordeler opgaver­ne imellem sig og kan supplere sig, hvis den finder det nødven­digt, jvf. § 8, stk.2.
 2. I tilfælde af dødsfald eller udtræden supplerer bestyrelsen sig selv ved enstemmigt valg af en kristen mand eller kvinde.
 3. Bestyrelsens medlemmer erklærer ved indtræden i bestyrelsen, at de er og fremdeles vil være i overensstemmelse med skolernes formål og grundlag. Såfremt et bestyrelsesmedlem i tale, skrift eller ved sit liv kommer i strid med denne erklæring, skal vedkommende på foranledning af den øvrige bestyrelse udtræde af skolernes bestyrelse. Såfremt nævnte medlem er udpeget af Luthersk Mis­sion, skal foreningen i tilfælde af sit medlems fravær udpege et nyt medlem til bestyrelsen.
 4. Bestyrelsen holder regelmæssige møder, dog mindst 4 møder årligt, hvorover der føres protokol. Beslutninger træffes ved alminde­lig stemmeflerhed. Forslag bortfalder i tilfælde af stemmelighed. Enhver af bestyrelsens medlemmer har ret til at få sin eventuelt afvigende mening indføjet i protokollen. I det omfang ikke andet besluttes af bestyrelsen, deltager skolernes ledelse i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. På samme måde deltager 1 medarbejderrepræ­sentant fra hver skole i bestyrelsens møder uden stemmeret.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 6. Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer til skolebestyrelser­ne på henholdsvis Filipskolen og Jakobskolen.
 7. Skolerne tegnes af bestyrelsens formand sammen med næstfor­manden eller af næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmed­lemmer. 

§ 9. Skolernes daglige ledelse

 1. Bestyrelsen fastlægger til enhver tid de ledelsesformer, hvorun­der skolernes daglige ledelse og deres forhold til bestyrelsen skal fungere.
 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolernes ledelse. Skolernes øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen i samråd med skolelederen. Ansættelse sker med de første 3 mdr. som prøvetid.   
 3. Skolernes pædagogiske linje skal være i overensstemmelse med §§ 3, 4 og 5.
 4. Alle medarbejdere ansættes efter kontrakt, hvori de erklærer, at de er og fremdeles vil være i overensstemmelse med vedtægternes § 3,stk.1 og § 4, samt loyale over for § 3,stk.2. Vikarer erklærer, at de vil være loyale over for skolernes formål og grundlag.

§ 10. Samarbejdet med forældrene

 1. Skolen ønsker et tæt samarbejde med forældrene. Samar­bejdet organiseres gennem et forældrerepræsentantskab på hver skole.
 2. Forældrerepræsentantskabet har til formål at virke for det bedst mulige samarbejde mellem skole og hjem, atvaretage foræld­renes interesser vedrørende skoleforhold og fælles anliggender, jvf. navnlig §§ 4 og 9 i disse vedtægter, atstyrke samarbejdet i den enkelte klasse sammen med klasselæreren, samt at være ambassadører for skolerne. Skolernes styrelse, drift og målsætning samt medarbejdernes ansættelsesforhold er uden for forældrerepræsentantskabets virkefelt, jvf. dog § 11, stk.2.
 3. Bestyrelsen, skolelederen, lærerne og forældrere­præsentantskabet skal ved mindst ét årligt møde drøfte skolens anliggender. Forældrerepræsentantskabet er kun rådgivende for bestyrelsen og ledelsen.

§ 11. Skolebestyrelser

 1. På hver af skolerne findes en skolebestyrelse, der samles mindst 4 gange om året og i øvrigt efter behov. Skolebestyrelsens ansvar og kompetence fastlægges af bestyrelsen for Hovedstadens Privatskoler.
 2. Hver skoles skolebestyrelse består af 3 medlemmer udpeget af bestyrelsen for Hovedstadens Privatskoler og 2 medlemmer valgt af klasseforældrerepræsentantskabet. Desuden deltager skoleledelsen og lærerrådsformanden for hver skole uden stemmeret i skolebestyrelsens møder.
 3. Forældrerepræsentantskabet vælger et bestyrelsesmedlem hvert år, således at hvert af de forældrevalgte medlemmer vælges for en toårig periode. Suppleant for hvert af medlemmerne er den, der opnår næst flest stemmer. Genvalg kan finde sted. Skolens personale, bestyrelsesmedlemmer og deres ægtefæller er ikke valgbare.
 4. Skolebestyrelsen arbejder efter en forretningsorden og bestem­melser, der godkendes af bestyrelsen for Hovedstadens Privatsko­ler. 

§ 12. Regnskabsbestemmelser

 1. Der føres et regnskab, der er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets til enhver tid gældende bestemmelser. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Skolernes midler skal holdes strengt adskilt fra bestyrelsens private midler. Samtlige midler herunder værdipapirer og lignen­de skal være noteret på den respektive skoles navn.
 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes driftsregnskab og status for skolerne.
 4. Skolernes regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges af skolernes bestyrelse. Denne skal bl.a. påse, at regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovbestemmelser.
 5. De reviderede regnskaber for hver skole godkendes endeligt af bestyrelsen for Hovedstadens Privatskoler.  Det godkendte regnskabs hovedtal offentliggøres.
 6. Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelsen af et eventuelt driftsoverskud, idet skolernes midler dog altid skal komme skoler­ne til gode.
 7. Skolernes midler må ikke - hverken i driftsperioden eller i forbin­delse med skolernes eventuelle likvidation eller ophør på anden måde, jvf. § 13 - føres tilbage til stifterne eller den til enhver tid siddende bestyrelse. 

§ 13. Opløsningsbestemmelser

 1. Hvis det viser sig umuligt at drive skoler­ne forsvar­ligt i overensstemmelse med §§ 3 og 4, skal skolerne ned­lægges efter bestyrelsens enstemmige afgørelse.
 2. Det påhviler bestyrelsen at give undervis­nings­ministeriet medde­lelse om skolernes op­løsning.
 3. I tilfælde af skolernes opløsning påhviler det bestyrel­sen at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolernes aktiver og passiver er gennemført efter loven eller er overgået til behandling i skifteretten. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolernes aktiver, og for at skolernes nettoformue anvendes i over­ensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.
 4. Efter realisation af skolernes værdier og betaling af eventuel gæld skal et eventuelt overskud - efter bestyrelsens enstemmige be­slutning - tilfalde én eller flere kristne institutioner, hvis grundlag er i nærmest mulig overensstemmelse med § 3.

§ 14. Vedtægtsændringer

Der kan ikke foretages ændringer i strid med §§ 3 og 4, ligesom § 13, stk. 1 og 4 ikke kan ændres. Ændringer i øvrigt kan kun ske ved enstemmighed i bestyrelsen.

Således vedtaget den 4. november 2010 ud fra oprindelige vedtægter af 18. juni 1973 og ændringer af 17. december 2002  

Bestyrelsen for Hovedstadens Privatskoler:

Filipskolen & Jakobskolen

 • Peter Holm                                              
 • Anette Idorn
 • Lis Christensen                                  
 • Hanna Brejl                                                      
 • Anita Krak