Privatlivspolitik

Hovedstadens Privatskoler – Jakobskolen (CVR: 68324017) er databehandler og vi behandler personoplysninger, som er nødvendige for at kunne håndtere din henvendelse i forbindelse med et samarbejde eller en direkte tilknytning til skolen. Jakobskolen er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen. Jakobskolen har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller, hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til vores dataansvarlige:

Jakobskolens dataansvarlige:
Skoleleder Søren Thorskov Bladt
Jakobskolen, J.M. Thieles Vej 3A, 1961 Frederiksberg C. Tlf: 61715123
Mail: soren@jakobskolen.dk

Elever og forældre

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole i henhold til friskoleloven og dertil hørende regler.

Når en elev ønskes optaget på Jakobskolen, udfyldes indmeldelsesblanketten på vores hjemmeside. Oplysningerne er: navne, adresse(r), CPR-nr. samt forældres telefonnr., mailadresse og CPR-nr. Her får vi de elev- og forældreoplysninger, vi har brug for i forbindelse med, at et barn indskrives på skolens venteliste. Forud for elevoptagelse på skolen bliver barnet med forældre indkaldt til en gensidig uforpligtende samtale med vores skoleleder. Hvis eleven optages, udfyldes blanketten ”Samtykkeerklæring”.

I hovedsagen behandler vi alene almindelige personfølsomme oplysninger, men i enkelte tilfælde behandler vi også særligt personfølsomme oplysninger (helbredsoplysninger eller i forbindelse med at der etableres et samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning o.l.) om barnet. I disse tilfælde indhenter vi særskilt jeres konkrete samtykke hertil.

Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender de personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Vi videregiver dog oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom uden yderligere samtykke.

Ansatte og ansøgere til Jakobskolen

Hvis du er ansat, eller søger om ansættelse på Jakobskolen, behandler vi personfølsomme oplysninger i det omfang vi finder det nødvendigt, for at kunne administrere eller etablere et ansættelsesforhold.

For ansøgere som ikke kommer i betragtning hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 mdr.

Øvrige interessegrupper

Hvis relationen til Jakobskolen kræver, at vi har personoplysninger på dig, behandler vi personoplysninger i det omfang, vi finder det nødvendigt, for at kunne administrere relationen.

Oplysninger om dig, som indgår som led i regnskabspligtigt materiale, vil blive opbevaret i 5 år + indeværende år efter, at den pågældende postering anses som værende bogført, jf. bogføringslovens kap. 4.

Fælles dataansvar

Vi bruger følgende sociale medier: Facebook og Instagram, som er kategoriseret som fælles dataansvarlig.
Fælles dataansvar betyder, at begge parter er ansvarlige for formålet med og behandlingen af personoplysninger.

Databehandleraftaler

Jakobskolen gør brug af andre leverandører og hvor det er påkrævet, forefindes Databehandleraftaler.

Formål med og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger som led i administrationen af dit forhold til os, som elev, forælder til elev, ansat eller samarbejdspartner. Her sker behandlingen, af dine personoplysninger, på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig, samt indskrive dig i vores systemer til brug for fremtidige samarbejder. Dette er nødvendigt for vores fremtidige drift og for at etablere et muligt samarbejde.

Generelle oplysninger
Kategorier af personoplysninger, som Jakobskolen behandler.
Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, telefonnr. o.l.

Hvis vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, især med hensyn til helbredsoplysninger, PPR eller andre tiltag i forhold til at forbedre elevens skolegang, så indhentes forudgående samtykkeerklæring.

Derimod registrerer vi som udgangspunkt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit barns skolegang på Jakobskolen og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Dine rettigheder

Jakobskolen har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Jakobskolen videregiver ingen oplysninger om samtykkegiver til andre, medmindre vi ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet inden 6 mdr., eller når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre medarbejdere eller elever på Jakobskolen.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten, skal du rette henvendelse til skolens dataansvarlige jf. tidligere info.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

Dit samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Jakobskolen behandler de personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning til Jakobskolen, dit samarbejde med Jakobskolen om projekter eller på anden måde kommunikere med os om spørgsmål, som har relation til Jakobskolen og vores arbejde, kan det betyde, at du ikke kan opretholde din tilknytning eller, at vores samarbejde må ophøre. Dette gælder både elever og ansatte.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder Jakobskolens behandling af dine personoplysninger ukorrekte