Evalueringsplan for Jakobskolen

Generelle betragtninger om Evaluering på Jakobskolen
På Jakobskolen er vi naturligvis interesseret i, at eleverne får maksimalt udbytte af deres skolegang. Med skolegang mener vi både på det faglige, det sociale og det personlige plan.  Da vi er en lille overskuelig skole, mener vi, at vi kender vores elever meget godt inden for de 3 kategorier. Vores motto er: ”et trygt sted at være – et godt sted at lære”.  For at sikre os, at det rent faktisk også er tilfældet anvender vi forskellige evalueringsværktøjer i og uden for undervisningen.

Nogle værktøjer er deciderede tests, men også løbende evaluering, såsom samtaler, er efter vores mening meget brugbart. Værktøjerne ændrer sig med tiden, og som skole forsøger vi hele tiden at opdatere og diskutere vores værktøjer på pædagogiske dage, kurser, lærerrådsmøder mv. Fx var logbøger noget vi brugte i mange klasser og fag for 5-6 år siden. I dag anvendes disse næsten kun i forbindelse med projektopgaverne i 8. og 9. klasse. Der findes mange gode ideer og værktøjer på http://www.evaluering.uvm.dk

Alle elever på Jakobskolen har en personlig evalueringsmappe som lærere, forældre og elever anvender. To gange om året anvendes mappen i forbindelse med skole-hjemsamtalerne, og der evalueres på både lærer, elev, undervisning, trivsel samt personlig udvikling.

Den alsidige personlige udvikling
På Jakobskolen har vi i hver klasse maksimalt 18 elever, hvilket giver os et godt kendskab til den enkelte elev. Lærerne i den enkelte klasse holder flere gange om året møder, hvor der bliver talt om hver eneste elevs trivsel og personlige udvikling. Ser vi nogle signaler eller reaktioner hos en elev såsom manglende motivation, koncentration eller engagement, er vi i den periode særlig opmærksom på eleven.

En gang om året samles alle forældrene til et fælles møde om klassen, hvor der bl.a. tales om det sociale liv i klassen. Forældrene er også velkomne på forældredage, hvor de kan deltage eller overvære undervisningen. Derudover er der skole-hjemsamtaler 2 gange om året, hvor lærere, forældre og den enkelte elev taler sammen om både det faglige og det sociale liv, samt elevens personlige udvikling. I den sammenhæng evaluerer eleven også de enkelte fag og undervisningen.

Der sættes mål - og fokuspunkter i evalueringsmappen. I evalueringsmappen er det arbejdsindsats, koncentration, initiativ, selvstændighed og samarbejdsevne, der vurderes.

For at sikre, at eleverne får en alsidig personlig udvikling anvender vi på Jakobskolen mange forskellige undervisningsmetoder og – tekniker. Lærerne har været på kursus i både læringsstile og cooperativ learning.

Sundhedsplejersken eller Frederiksbergs UU - vejledning spiller også en stor rolle på Jakobskolen, Sidstnævnte selvfølgelig i forhold til udskolingsfasen, hvor både det faglige, men ligeså meget det personlige er i fokus under samtalen.

Talepædagogen udfører sammen med personalet i børnehaveklassen den såkaldte ”tegne-iagttagelsestest”. Skolepsykologen og PPR inddrages i enkeltsager, hvor en test eller en observation kan være nødvendigt for at få en ”professionel vurdering”.

Elevernes sociale kompetencer og trivsel
På Jakobskolen arbejder vi med trivsel og sociale kompetencer helt fra 0. klasse og op. Vi anvender blandt andet ”Trin for Trin”, ”Den Gode Stol”, ”Grib konflikten”.

I skolens emneuge, hvert år i uge 41, tager 3. til 8. kl. på lejrskole. Her prøves eleverne i bl.a. samarbejde

Derudover arbejder vi med emnerne, trivsel og social adfærd gennem litteraturen og i idrætsundervisningen.

På lærerrådsdagsordenen er punktet elever et fast punkt. Her nævner lærerne elever, der skal observeres eller være særlig opmærksomhed omkring.

Undervisningsmiljøvurdering og termometeret
Skolens sikkerhedsudvalg kortlægger undervisningsmiljøet på Jakobskolen i en såkaldt undervisningsmiljøvurdering (senest udført nov. 2014, se rapporten på hjemmesiden under undervisning).

Når vi kortlægger elevernes vurdering og tilfredshed med skolen, anvender vi ”termometeret”, et såkaldt elektronisk værktøj, hvor eleverne anonymt kan give deres mening til kende. Områderne er ”generel tilfredshed”, ”timerne og undervisningen”, ”mobning”, ”sikkerhed” og ”de fysiske rammer”.

De områder, hvor der er problemer, vil der inden for et år blive foretaget en ny undersøgelse!

Elevernes udbytte af undervisningen
Når vi evaluerer elevernes faglige udbytte, anvender vi forskellige metoder og tests. Nogle af testene er standardiserede, diagnosticerende, forlagsproducerede, lærerproducerede eller onlinetests (fx fra Gyldendal). Her vil vi nævne nogle af de materialer og metoder vi anvender til at måle undervisningens udbytte hos den enkelte elev, samt på hvilke klassetrin, hvor vi fortrinsvis anvender dem.

Evalueringsmappen
Alle elever fra 0. – 9. klasse har som nævnt en evalueringsmappe. Her evaluerer både lærere og elever skolegangen over en periode. Eleverne i 7-9.kl bliver op til skole/hjem-samtalen vurderet og karaktergivet i alle undervisningsfagene. Elever i 0-6.kl bliver fagligt vurderet, men uden en karakter. Forældrene kan til hver en tid få at vide, hvor deres barns nuværende faglige standpunkt ligger.

Prøveeksamener for 8. klasse
Hvert forår afholder skolen både mundtlige og skriftlige ”prøveeksamener”. De mundtlige ”eksamener” er med eksternt censur fra andre skoler i censor ringen. Her får eleverne en god og praktisk indføring i, hvad der venter dem året efter. Det er oftest mundtlig dansk, engelsk, kristendom og tysk. De skriftlige fag er geografi, dansk og matematik samt skriftlig tysk eller engelsk.

Terminsprøver 
2 gange om året afholdes der terminsprøver for 8. og 9. klasse i fagene dansk, matematik, engelsk eller tysk, samt enten samfundsfag, historie, kristendom. I fagene biologi og geografi anvendes blandt andet folkeskolens tidligere prøver (FSA)

Løbende evaluering
I mange af fagene evalueres elevernes faglige niveau løbende. Her anvendes bl.a. forlagsproducerede diktater, læseprøver samt læsehastighedsprøver og færdighedsregningsprøver. Det afhænger af klassetrinnet, hvilke prøver der tages. Derudover anvendes OS 64 og OS 128.

Eleverne har jævnligt små prøver eller test i timerne. Her aflæser lærerne elevernes aktivitet og deltagelse i undervisning. Er der god aktivitet og motivation hos eleverne, så kan det være et tegn på et godt læringsmiljø.

Skriftlige prøver
Bogsystemerne har ofte tilknyttede tests og prøver som den enkelte lærer tester eleverne med. På den måde aflæses det hurtigt, hvorvidt den enkelte elev har indlært det ønskede stof.

Mundtlig opsamling
Mange af lærerne anvender det vi kalder ”opsamling”. Det betyder, at der i begyndelsen af timen repeteres det stof som blev gennemgået sidst. I lærernes årsplaner fremgår det også, hvilke delmål der er sat for de enkelte perioder.

18/12 - 2020